นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าออนไลน์ www.happynoodles.net  ในนาม บจ.กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล

 บริษัท กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล จำกัด มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้ลูกค้าที่มีธุรกรรมซื้อ-ขายเยี่ยมชม สินค้าออนไลน์ เพื่อแจ้งให้ท่านได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้คือ

1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล

            ข้อมูลส่วนตัว :   คำนำหน้า  ชื่อ – สกุล เพศ วัน-เดือน-ปีเกิด     สัญชาติ

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ : หมายเลขโทรศัพท์  ที่อยู่ในการจัดส่ง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร-ที่อยู่สำหรับระบุในใบเสร็จรับเงิน e-mail  หรือข้อมูลอื่นๆเป็นต้น

ข้อมูลการทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการ ได้แก่ ข้อมูลการรับชำระเงิน / คืนเงิน วันที่ชำระเงิน,เวลาชำระเงิน,ยอดชำระเงิน หมายเลขการสั่งซ้อ คำสั่งซื้อ , วันเวลาในการรับหรือจัดส่งสินค้า  ,ข้อความตอบรับสินค้า , ข้อมูลการรับประกันสินค้า , คำร้องเรียนและข้อร้องเรียน และ ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า , ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซื้อสินค้าและบริการ ข้อมูลตอบรับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของบริษัท(website)

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น ข้อมูลสมาชิก หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้บริษัทโดยความสมัครใจ

            ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าตกลงซื้อสินค้าและนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลตามนโยบายของทางบริษัท หากลูกค้าไม่ตกลงให้ข้อมูลแก่ทางบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจัดส่งสินค้าให้กับทางลูกค้า เนื่องจากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้า

1.1.2. จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

            – เพื่อการพิสูจน์ และ ยืนยันตัวตน

            – เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ  ยืนยันการชำระเงิน และใช้ข้อมูลในการติดต่อเพื่อจัดส่งสินค้า

            – เพื่อให้สิทธิพิเศษต่างๆ และ สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีกับลูกค้า ซึ่งอาจรวมไปถึงสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและให้บริการให้เหมาะสม ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

            – กรณีลูกค้าให้การยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่ลูกค้าอาจสนใจ

            -บริษัทจะปฏิบัติตามหน้า ตามกฎหมาย เช่น การจัดทำบัญชีและการชำระภาษี

            บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายกับท่าน

1.1.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

            บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่กฏหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ

1.1.4 ช่องทางการติดต่อร้านค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บ หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

            บริษัท กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล จำกัด

            เลขที่ 152 ม.3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

              ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 053-368828-9  CallCenter.HappyNoodles@happynoodles.net

1.1.5  บุคคลหรือองค์กรที่ร้านส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปให้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทได้รับจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่

  • ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัท เช่นผู้ให้บริการจัดส่ง และ ขนส่งสินค้าจากบริษัท ไปให้ลูกค้า
  • กรณีมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องใช้สิทธิในการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของบริษัท บริษัท อาจมีความจำเป็นเปิดเผยข้อมูลให้แก่ที่ปรึกษาของบริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ เป็นต้น
  • บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆเพื่อการปฏิบัติตาม หน้าที่ที่มีตามกฎหมาย ทั้งนี้ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น